Laisvos darbo vietos

Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centrui reikalingas informacijos ir sklaidos skyriaus vadovas dirbti pilnu darbo krūviu.

Reikalavimai pretendentams:

 • Turėti kultūros vadybos ar kitos srities humanitarinių, socialinių mokslų, bet ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą ir praktinių įgūdžių šioje srityje.
 • Išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų rengimą ir raštvedybą. 
 • Mokėti naudotis elektronine dokumentų valdymo sistema.
 • Turėti gerus darbo kompiuteriu (MS Office: MS Word, MS Excel, MS Power Point, Internet Explorer, Acrobat Reader, Word Press, Photo Shop) įgūdžius. 
 • Mokėti užsienio kalbą (anglų, rusų). 

Gebėti: 

 • organizuoti taikomuosius kultūrinės veiklos tyrimus, vertinti esamą kultūros ir jos verslo aplinką, 
 • savarankiškai planuoti, organizuoti Informacijos ir sklaidos skyriaus darbą, pritaikyti teorines žinias praktikoje ir jas nepaliaujamai atnaujinti ir papildyti;
 • bendradarbiauti su kitų įstaigų darbuotojais būtinais funkcijoms atlikti klausimais;
 • bendrauti su interesantais, viešojo ir privataus verslo atstovais;
 • savarankiškai organizuoti kultūrinius renginius; 
 • dirbti komandoje.
 • Išmanyti renginio vadybos pagrindus, oratorinio meno ypatumus bei kūrybiškai pritaikyti scenoje. 
 • Būti kūrybišku, komunikabiliu, iniciatyviu, pareigingu. 
 • Elgesiu ir veikla nepažeisti etikos principų ir taisyklių. 

Turi žinoti:

 • darbo organizavimo Kultūros centre pagrindus, jos veiklos kryptis;
 • šiuolaikinių informacinių technologijų panaudojimo galimybes;
 • ryšių su visuomene strategijos formavimo principus, tarnybinio protokolo ir etiketo reikalavimus;
 • informacijos pateikimo spaudai ypatumus;
 • darbo organizavimo, valdymo, darbo tvarkos pagrindus;
 • raštvedybos, dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
 • darbo drausmės, darbų saugos, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos reikalavimus ir jų laikytis.

 

Darbo užmokestis – koeficientas 5,04-12,1

Pateikti šiuos dokumentus:

Gyvenimo aprašymas

Pretendento anketa Pretendento anketa

Asmens dokumentas

Dokumentai, patvirtinantys, išsilavinimą, kvalifikaciją ir skaitmeninio išsilavinimo kompetencijas

 

Dokumentus pateikti iki 2020 m. sausio 28 d. el.p. info@kupiskiokultura.lt arba atnešti į Kupiškio kultūros centrą 11 kabinetą.

Atranka bus vykdoma 2020 m. sausio 29 d. 9 val. 16 kabinete.

Atnaujinta: sausio 21, 2020, 18:04

 Leiskime laiką kartu!