Skip to main content
Apžvalgos

Projektas „Už galimybę keistis“

By 4 vasario, 20219 vasario, 2021No Comments

Kupiškio mieste kaip ir daugelyje periferijos regionų dėl prastėjančios demografinės padėties, ekonominės situacijos, mažo uždarbio, socialinės atskirties bei  nevyriausybinių organizacijų silpnos materialinės bazės, žmogiškųjų išteklių bei patirties stokos, socialinę atskirtį patiriančių grupių atstovai neturi galimybės kokybiškam, turiningam laisvalaikiui, savo pomėgių realizavimui, bendravimui.  Susiformavo problema – edukacinių, kultūrinių paslaugų neprieinamumas socialinėje atskirtyje gyvenantiems kupiškėnams. Įgyvendinant socialinės integracijos tikslus, svarbu kurti, teikti poreikį atitinkančias, kokybiškas sociokultūrines paslaugas socialiai pažeidžiamų grupių atstovams, atliepiant jų poreikius ir užtikrinant lygias galimybes jiems aktyviai dalyvauti visose visuomenės gyvenimo  sustiprinant savo motyvaciją, psichologinę sveikatą, ilgalaikių bendravimo ir bendradarbiavimo santykių kūrimą. Investavus ES struktūrinių fondų lėšas į šį projektą, kurio tikslinės grupės atstovai – daugiavaikių šeimų nariai (tėvai, jų vaikai ir įvaikiai, kurių amžius iki 18 metų arba tuo atveju, kai vaikai ir įvaikiai yra nedirbantys ir nesusituokę, mokymo įstaigų dieninių skyrių moksleiviai ir studentai – kurių amžius nuo 18 iki 24 metų, kartu gyvenantys jų seneliai), motinos (tėvai), vienos (-i) auginančios (-ys) vaiką (-us) iki 14 metų; likę be tėvų globos vaikai (t. y. vaikai iki 18 metų, kuriems yra nustatyta laikinoji ar nuolatinė globa (rūpyba);  nepasiturintys asmenys ir šeimos, kuriems pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą yra teikiama socialinė parama (pvz., socialinės pašalpos ar būsto šildymo, geriamojo ir karšto vandens išlaidų kompensacijos);  neįgalieji, t. y. asmenys, kuriems pagal Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymą yra nustatytas neįgalumo lygis arba 55 procentų ir mažesnis darbingumo lygis, arba specialiųjų poreikių lygis, ir jų šeimos nariai; senyvo amžiaus asmenys, t. y. senatvės pensijos amžiaus asmenys, kurie dėl amžiaus iš dalies ar visiškai yra netekę gebėjimų savarankiškai rūpintis.

Kupiškio kultūros centras ir šio projekto įgyvendinimo komanda turi sukaupę didžiulę projektų įgyvendinimo veiklos patirtį bei reikalingus žmogiškuosius ir kitus technologinius išteklius. Sukauptas patyrimas, didelė projektų vykdytojų asmeninė atsakomybė ir vidinė motyvacija, partnerių bei Kupiškio miesto bendruomenės pažinimas leidžia identifikuoti kilusią problemą bei projektinio pasiūlymo pagalba ją išspręsti.

Projekto tikslas – socialinę atskirtį patiriančių asmenų integravimas į visuomenę pasitelkiant kultūrines, edukacines veiklas.

Įgyvendinant projektą bus organizuota 10 edukacinių užsiėmimų (1 edukacinis fotografijos, 2 edukaciniai muzikos terapijos, 1 lėlių teatrų edukacinis užsiėmimas, 1 partnerio edukacinio spektaklio pristatymas, 4 nuotraukų parodos, 1 sveikos gyvensenos stovykla) ir 1 baigiamasis renginys. Įgyvendinant  socialinės integracijos tikslus, svarbu teikti poreikį atitinkančias, kokybiškas sociokultūrines paslaugas, kuriant ir užtikrinant lygias galimybes jiems aktyviai dalyvauti visose visuomenės gyvenimo srityse, suformuojant socialinius bei kultūrinius įgūdžius.

Dėl sveikatos ar ekonominių problemų į projekto veiklas negalintys ateiti, atvykti projekto dalyviai bus atvežami. Projekto veiklos vyks pritaikytose patalpose.

Projektas atitinka Kupiškio miesto 2016–2023 metų vietos plėtros strategijos 1 tikslo ,,Didinti bendruomenių socialinę integraciją, išnaudojant vietos bendruomenių, verslo ir vietos valdžios ryšius“ ir 2 tikslo „Pagerinti vietines įsidarbinimo galimybes, išnaudojant vietos bendruomenių, verslo ir vietos valdžios ryšius“ uždavinių įgyvendinimui.

Projekto kodas 08.6.1-ESFA-T-927-01-0555

Projekto pradžia: 2020-12-07.

Projekto pabaiga: 2021-12-07.

Projekto partneris – Kupiškio krašto žmonių su negalia sąjunga.

Projektą finansuoja – Europos socialinio fondo agentūra, Kupiškio rajono savivaldybė.

kkc

Author kkc

More posts by kkc

Leave a Reply