Apie mus

12779122_480157315525505_6164695679322382134_o

Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centro pagrindinė funkcija yra kupiškėnų laisvalaikio užimtumo organizavimas, profesionalaus meno ir kultūros sklaida, etnokultūros paveldo išsaugojimas ir puoselėjimas, mėgėjų meno kolektyvų pasiūlos įvairovė, jų meninio lygio ir meistriškumo kriterijų realizavimas.

Kūrybiniai darbuotojai nuolatos ieško naujų finansavimo srautų per įvairius kultūros rėmimo fondus, ES paskelbtas programas, VVG projektus .

Istorija

Tarpukariu Kupiškyje daugiausia kultūrinių renginių vykdavo J. Apšegos (,,Aušros“) salėje. Čia rodyti kino filmai, buvo statomi scenos veikalai, koncertuodavo chorai, vykdavo įvairūs susirinkimai. Salėje tilpdavo iki 300 žmonių. 4d-metyje būta net kelių iniciatyvų Kupiškyje įkurti atskirą kultūros židinį. Tikslus pastatyti Kupiškyje Liaudies namus su sale, knygynu, skaitykla deklaravo kupiškėnų kultūros d-ja. Tačiau šių sumanymų jiems įgyvendinti nepavyko. 1935 Kupiškyje buvo sudarytas komitetas ,,Artojo ir verpėjos seklyčios“ statybai, kuris planavo statyti 3 aukštų pastatą su 400 vietų žiūrovų sale, patalpomis knygynui, muziejui, viešbučiui ir užkandinei (mamai turėjo iškilti dab. g-jos vietoje). 1937 komitetas (pirmininkas Jurgis Bukėnas) nutarė šį pastatą pavadinti ,,Tautos liaudies namai“ ir statyti jį kaip paminklą Nepriklausomybei, kurios 20-metį Lietuva turėjo minėti 1938. Bet ir šis sumanymas nebuvo realizuotas. ,,Aušros“ salė visuomeniniams renginiams naudota ir pokariu, čia pasirodydavo vietiniai gastroliuojantys meno kolektyvai. 1948 Kupiškio aps. Vykdomojo komiteto pirmininkas Petras Silickas paruošė projektą atstatyti buvusį sinagogos pastatą (iš jo buvo likusios tik sienos) ir pritaikyti kultūros įstaigų poreikiams. Visus atstatymo darbus atliko miesto įstaigų, įmonių ir organizacijų dirbantieji talkų būdu. Naujieji Kupiškio rj. Kultūros namai buvusioje Sinagogoje atidaryti 1950 07 20, minint sovietinės Lietuvos Dešimtmetį. Žiūrovų salėje buvo apie 360 vietų. Tame pačiame pastate vėliau įsikūrė ir muziejus, biblioteka, rajono kultūros skyrius. Rajono miesteliuose ir didesniuose kaimuose tuo metu veikė klubai-skaityklos. Apie 1957–1958 jie buvo panaikinti ir vietoje jų kūrėsi kultūros namai. Rajoniniai kultūros namai tapo svarbiu miesto ir rajono kultūrinės veiklos centru, čia kūrėsi nauji meno saviveiklos kolektyvai. 1950 kultūros namų saviveiklininkai dalyvavo pirmoje po karo respublikinėje dainų šventėje. Nuo tada kupiškėnai buvo visų respublikinių ir pasaulio lietuvių dainų švenčių dalyviai. Per 33 metus senuose kultūros namuose gastroliavo visi respublikiniai teatrai, žymesni muzikiniai kolektyvai, dainavo garsiausi operos dainininkai, vyko susitikimai su rašytojais, kitais kultūros ir meno veikėjais. Susibūrė brandūs meno saviveiklos kolektyvai. Jiems vadovavo gabūs kolektyvų vadovai chorvedžiai: Alfonsas Driukas, Vladas Zinkevičius, Valerija Vesalauskienė, Erika Mackelienė, Rapolas Lukoševičius. Choreografai: Feliksas Lukšys, R. Survilaitė, Gražina Ignatjeva, Vida Augustavičienė, Virginija Sagulina, Stasys Kazlauskas, Auksė ir Raimondas Andziuliai. Pučiamųjų orkestrų ir kaimo kapelų vadovai: J. Simaška, Liudas Vaitkus, Jonas Jašmanavičius, Tautvilis Raižė, Dainius Ilčiukas, Remigijus Žadeikis, Bronius Glemža, Rapolas Lukoševičius. Dramos mylėtojus būrė Remigijus Morkūnas, Inesa Kurklietytė, Daiva Žadeikienė. Šiuose kultūros namuose 1966 09 10 įvyko tetralizuoto spektaklio premjera ,,Senovinės kupiškėnų vestuvės“ (režisierius P. Zulonas). Šis spektaklis pelnė išskirtinį Lietuvos žiūrovų, kultūros specialistų įvertinimą, buvo suvaidinta virš 660 spektaklių – tai išskirtinis kultūros reiškinys mūsų šalyje. Apie 1964 Žiūrovų salė padidinta iki 390 vietų. Nors 1975 prie kultūros namų buvo pristatytas priestatas su erdviu holu ir sanitariniais mazgais, tačiau išaugusių kultūros namų, rajoninės bibliotekos ir muziejaus poreikių pastatas nebetenkino. 1976 06 23 LTSR Ministrų Taryba potvarkiu Nr.402 pritarė Respublikinio tarpkolūkinių org-jų susivienijimo iniciatyvai Kupiškyje pastatyti 400 vietų kultūros namus. Projektą paruošė Miestų statybos in-to Kauno filialas (arch. Ramūnas Kamaitis ir R. Ruškys). Naujieji kultūros namai kair. Kupos krante pradėti statyti 1980 02. Statė Kupiškio rj. Tarpkolūkinė statybos org-ja. Paaiškėjus, kad darbai vyksta be TSRS Ministrų Tarybos leidimo (objekto sąmatinė verė viršijo 1 mln. rb), statyba buvo sustabdyta. Vėliau pavyko ją atnaujinti. Pilnos komplektacijos ir visiškai įrengtu interjeru (pirmas toks atvejis LTSR) naujieji kultūros namai atidaryti 1983 12 03 (interjero autorius Arvedas Kybrancas, vitražai E. Valiūtės, keramika Aldonos Ličkutės ir Algirdo Lauciaus, šviestuvai, sietynas – Kazimiero Simanonio). Senieji kultūros namai palikti bibliotekai. 1985 rajone buvo 4 zoniniai kultūros namai: Alizavos, Subačiaus, Skapiškio ir Šimonių ir 11 kaimo kultūros namų: Adomynės, Antašavos, Juodpenų, Pyragių, Noriūnų, Rudilių, Migonių, Salamiesčio, Subačiaus mstl., Lukonių, Šepetos. Atkūrus nepriklausomybę visoje respublikoje vyko klubinių įstaigų restruktūrizacija. 1999 rajoniniai kultūros namai tapo Kupiškio kultūros centru, o kaimo kultūros namai – laisvalaikio centrais. Iš pradžių Kupiškio kultūros centras tik metodiniame lygmenyje vadovavo kitoms klubinėms įstaigoms, tačiau rj. Savivaldybės tarybai sujungus kultūros ir švietimo skyrius, kultūros centrui perėjo ir administracinio valdymo funkcijos.
Kupiškio rj. Kultūros namams vadovavo per 30 žmonių. Ryškiausius pėdsakus paliko direktoriai: Sofija Skupienė (nuo 1950 01 21), Algis Dirba (nuo 1953 09), Algis Indilas (nuo 1954 08 05), Algis Grubliauskas nuo (nuo 1955 12 09), Danielius Kazlauskas (nuo 1956 05 12), Stanislovas Stočkus (nuo 1957 10), Stasys Sasnauskas (nuo 1962 08 01), Aldona Grunskytė (nuo 1963 03 01), Zita Narvydienė (nuo 1963 11 05), Leonas Andrijauskas (nuo 1965 01 05), Edvardas Paulauskas (nuo 1966 03 24), Gražina Račinskaitė (nuo 1966 11 01), Gražina Ignatjeva (nuo 1969 04 01), Veronika Černeckaitė-Naruševičienė (nuo 1970 12), Vidmantas Krapavickas (nuo 1971 09 01), Jerina Tamošiūnienė (1973 02 15–1975 01 10), Kazys Stančikas (1976 01 01–1976 08 20; 1980 09 03–1984 02 01), Romas Laucius (1976 08 01–1980 09), Vanda Samulionienė (1984 02 01–1998 06 29), Rapolas Lukoševičius ( 1998 06 29–2014 04 19).

Kupiškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu 1999 metais įsteigtas Kupiškio kultūros centras (Gedimino g. 40) ir jo filialai seniūnijose.

 

        Leiskime laiką kartu!