Teisės aktai

LR kultūros centrų įstatymas

Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas

Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas(įstatymo pakeitimo įstatymas

LR vietos savivaldos įstatymas

LR biudžeto sandaros įstatymas

LR valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas

Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas „Dėl valstybės ir savivaldybių įstaigų kultūros ir meno darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ Nr. ĮV-948 2017-09-19

LR valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymas 2017-01-17 Nr. XIII-198

LR ūkio ministro įsakymas „Dėl Lietuvos profesijų klasifikatoriaus LPK 2012 patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos Darbo kodeksas 2016-09-14 Nr. XII-2603

LR Vyriausybės nutarimas „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo 2013-04-18 Nr. 480

LR socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas „Dėl pavyzdinės darbo sutarties formos patvirtinimo“ 2017-06-29 Nr. A1-343

LR viešųjų pirkimų įstatymas

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymas „Dėl mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2017-06-28 Nr. 1S-97

LR Vyriausybės nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ 2017-06-21 Nr. 496

Dokumentų rengimo taisyklės 2011 m. liepos 4 d. Nr. V-117

Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklės. 2011 m. liepos 4 d. Nr. V-118

Atnaujinta: gruodžio 4, 2017, 9:18

 Leiskime laiką kartu!